Přednáška - Rozvoj na místní úrovni
Přednáška Pro dospělé
Rozvoj na místní úrovni
Kde Online
Kdy 14.4.2021 | 20:00

Vstupné zdarma

Zdravý, bezpečný a spravedlivý svět pro všechny

Mohl by rozvoj na místní úrovni změnit naši představu o udržitelném rozvoji jako takovém?

Tématem přednášky jsou Cíle udržitelného rozvoje v podobě, jakou nabývají v (mezi)národní politice, a na druhé straně, jak mohou být uchopeny na místní úrovni. Přednáší Jana Dlouhá.

Obsah přednášky

Ukazuje se, že cíle a indikátory velkých politik jsou pro místní poměry nesrozumitelné a jsou tak často redukovány do vyjádření potřeb regionů – které značně ekonomicky zaostávají, jak se obecně soudí v pohledu „shora“. Přitom však právě malé obce a venkov disponují jedinečnými zdroji, které jsou pro naplňování SDGs zásadní – například ekosystémové služby poskytované krajinou jsou nezbytné pro „boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů“ (SDG 13). Právě v pohledu „zdola“ vynikne celospolečenský význam regionů a je zdůrazněna jejich role „poskytovatele“ potřebných zdrojů a (ekosystémových) služeb. K obecnému uznání této role je potřeba podnítit sebevědomí regionů, což by mohlo přispět i k širším změnám v ekonomickém přístupu. Vnitřní motivace místních aktérů přispívá k nastartování rozvojových procesů, jež využívají místní zdroje a mají příznivý dopad nejen v oblasti environmentální, ale i sociální a ekonomické (jak je dokumentováno na příkladech z praxe). Obecné uznání ekonomických „externalit“ (jimiž ekosystémové služby bezpochyby jsou) jako důležitých podmínek rozvoje by pak mohlo pozměnit jeho čistě ekonomická kritéria.

O přednášející

Jana Dlouhá je vědecká pracovnice Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy; hlavní editorka recenzovaného časopisu Envigogika; zakladatelka a koordinátorka Regionálního centra expertizy Česko; 2. místopředsedkyně České komise pro UNESCO; bývalá viceprezidentka a současná členka poradního výboru mezinárodní sítě vysokoškolských institucí Copernicus Alliance. Zabývá se transformativním vzděláváním pro udržitelný rozvoj a souvisejícími změnami ve vzdělávání na všech úrovních; pracuje v oblasti digitálních médií, otevřených vzdělávacích zdrojů (je spoluzakladatelkou znalostní základny Enviwiki a VCSEWiki, jež využívá ve výuce), analyzuje koncept sociálního učení a využívá participativní přístupy pro podporu veřejného dialogu (mapování aktérů a podpora rozhodovacích procesů na místní úrovni). Je zapojena do národních a mezinárodních sítí a projektů; spolupracuje s univerzitami, nevládními organizacemi a dalšími společenskými aktéry. V poslední době spoluvytváří program celoživotního učení k udržitelnosti pro Národní síť Místních akčních skupin

Přednášku připravila Městská knihovna v Praze ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze.