Setkání - Interkulturní klub pro děti
Setkání Pro rodiče a děti, děti
Interkulturní klub pro děti
Kde Opatov
Kdy 1.6.2022 | 16:15

Vstupné zdarma

Procvičování češtiny pro děti od 11 do 14 let!

Na interkulturním klubu pro děti migranty a jejich české kamarády vytváříme přátelské místo pro vzájemné setkávání dětí s odlišným kulturním zázemím. V rámci klubu aktivně procvičujeme češtinu formou her a zábavných aktivit. Děti poznají nové kamarády a smysluplně stráví volný čas. Náplň interkulturních klubů je různorodá (např. hry, tvoření apod.). Kluby jsou pravidelné a probíhají každý týden. Účast je zdarma, je však nutné přihlášení předem na deti@inbaze.cz.

InBáze nabízí také další aktivity pro děti a mládež od 5 do 18 let: pravidelné interkulturní kluby (Praha 2 a Praha 8) a výtvarné ateliéry (Praha 2), jednorázové akce, výlety, workshopy, tábory. Přihlášení a bližší informace: deti@inbaze.cz.

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.

Intercultural club for children and youth

Czech language practice for children from 11 to 14 years old!

At the Intercultural Club for migrant children and their Czech friends we create a friendly place for children with different cultural backgrounds to meet each other. Within the club we actively practice Czech through games and fun activities. Children also meet new friends and spend their free time in a meaningful way. The content of the intercultural clubs is varied (e.g. games, creative activities, etc.). The clubs take place regularly every week. Participation is free of charge, but registration is required in advance at deti@inbaze.cz. When and where: Wednesday 16:15–17:45, Opatov Municipal Library (Opatovská 1574/14, Prague), the club begins on 22.9.2021. InBáze also offers other activities for children and youth from 5 to 18 years old: regular intercultural clubs (Prague 2 and Prague 8) and art studios (Prague 2), trips, workshops, summer camps. Registration and further information: deti@inbaze.cz

Conditions for event visitors Visitors to cultural and educational events must meet the conditions of the currently valid emergency measure of the Ministry of Health. Read details at www.mlp.cz/podminkyucasti.

Aktivity jsou podpořeny z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, InBáze, z.s. – Podpora integrace cizinců na území hl. m. Prahy, Magistrátem hl. města Prahy a Městskou knihovnou Opatov.

The events are supported by the European Social Fund under the Operational Program Employment, InBáze, z.s. – Support for the integration of foreigners in the capital of Prague, by the Prague City Hall and the Municipal Library Opatov.