Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.

Zpráva o poskytování informací  
Počet podaných žádostí o informace 6
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled výdajů 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí 0

Poskytnuté informace