Pro osoby se sníženou schopností pohybu

 • Asistence (http://www.asistence.org/) – Občanské sdružení Asistence rozpouští vnitřní a vnější bariéry v životě lidí s postižením.
 • Borůvka (http://www.osboruvka.cz/) – Pomáhat mladým lidem s tělesným postižením při integraci do společnosti, a to i vytvářením pracovních příležitostí.
 • CATHS (http://www.caths.cz/) – Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců
 • Centrum Paraple (www.paraple.cz) – Pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál.
 • Centrum pro tělesně postižené Fatima (http://praha.charita.cz/sluzby/fatima/) – Sociální rehabilitace dospělých lidí s poraněním míchy, kteří se náhle z důvodu úrazu nebo nemoci ocitli ve změněné životní situaci.
 • Český ragbyový svaz vozíčkářů (http://www.crsv.cz/)
 • Denní stacionář AKORD (http://www.dsakord.cz/) – nestátní nezisková organizace působící ve prospěch rodin s dětmi se zdravotním postižením
 • Dětské centrum Paprsek (http://www.dcpaprsek.org/) – Dětské centrum pro děti s tělesným handicapem
 • Dílny tvořivosti (http://www.dilnytvorivosti.cz/) – pomáhají lidem se zdravotním postižením pracovat a žít kvalitní život.
 • FOSA (http://www.fosaops.org/) – Podporované zaměstnání a osobní asistence
 • Fragilní X (http://www.fragilnix.cz/) – Jsme občanské sdružení rodičů a přátel postižených syndromem fragilního x chromosomu založené v roce 2010 z potřeby sdílet společnou cestu, nabízet osvětu a podporu rodinného systému. Své poslání chápeme hlavně ve větší informovanosti veřejnosti o syndromu fragilního X chromosomu, jeho příčinách a průvodních symptomech, a v přiblížení života lidí s mentálním postižením a osob o ně pečujících.
 • Handicap lyceum (http://www.hclpraha.cz/) – poskytovat vzdělávací, poradenský, organizační a zprostředkovatelský servis osobám s handicapem, jejich asistentům a organizacím.
 • Helpcare (http://www.helpcare.cz/) – Cílem sdružení je podpora, pomoc a péče o osoby se zdravotním postižením, se sníženou pracovní schopností, děti, seniory, menšiny, sociálně slabé, postižené živelnou pohromou a jinak znevýhodněné osoby ve vztahu k ostatní společnosti.
 • Ictus (http://www.ictus.cz/) – Organizace pro občany po cévní mozkové příhodě
 • Klub Hornomlýnská (http://hornomlynska.cz/) – Nestátní nezisková organizace, která působí v blasti sociálních služeb na území Prahy a Středočeského kraje
 • Klub kolečko (http://www.antee.cz/…ko/index.php?…) – pomáhá integraci zdravotně postižených do většinové společnosti
 • Kolečka na cestách (http://www.koleckanacestach.cz/) – Cestování v ČR i do zahraničí pro imobilní občany, zajištění asistence, ubytování apod., zajišťování společenských, kulturních a poznávacích akcí pro imobilní občany, sociální rehabilitace, odstraňování psychických bariér společnosti i imobilních občanů, informování společnosti o životě imobilních občanů, zajištění asistence na rekreaci pro imobilní občany, individuální pomoc v těžkých životních situacích