Zpřístupnění pražské židovské literatury

Městská knihovna v Praze má ve svém fondu mimo jiné i rozsáhlou sbírku dokumentů autorů židovského i nežidovského původu, jež patří do souboru děl, který se nazývá pražská židovská literatura. Jedná se o širší okruh děl s řadou unikátních dokumentů ze specializovaných oddělení – z oddělení Vzácných tisků a z Hudebního oddělení, které je považováno za nejstarší a největší veřejnou hudební knihovnu v ČR. Zejména se jedná o bohemikální periodika, významné dokumenty hudebního charakteru a dále o knihy autorů ze souboru pražské židovské literatury.

Tyto dokumenty obsahují jedinečné a nenahraditelné informace, pocházejí z období 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století. Detailně ilustrují podobu tehdejšího multinacionálního kulturního života odehrávajícího se ve střední Evropě.

Vlivem špatného životního prostředí je samotná existence dokumentů ohrožena degradací původního průmyslově vyrobeného – tzv. kyselého papíru. Jejich fyzický stav negativně ovlivnilo také časté využívání čtenáři knihovny i badateli v této oblasti.

Díky převodu do digitální podoby je možné nejen zachránit informace v nich obsažené a uchovat původní podobu dokumentu pro budoucí generace, ale také využít dalších výhod spojených s dostupností dokumentu pomocí webového rozhraní.

Knihovna disponuje vlastním digitalizačním pracovištěm, které bylo vybudováno v letech 2007 – 2010 s finanční podporou Norských fondů. V rámci udržitelnosti projektu knihovna dále digitalizuje, ovšem po 7 letech plného provozu pracoviště je digitalizační technika na konci své životnosti, skenery jsou již zastaralé a poruchové a zpomalují proces samotné digitalizace.

Vybavením pracoviště potřebnou technikou a odborným personálem dosáhneme kýženého cíle a podaří se ochránit toto tištěné národní a evropské kulturní dědictví.

Tohoto cíle bude dosaženo splněním následujících aktivit projektu:

  • navýšení kapacity digitalizačního pracoviště o vybavení i personál
  • postupná digitalizace vybraných dokumentů
  • zpřístupnění dokumentů v digitální podobě (digitální knihovna, on-line mapa)
  • rozsáhlá medializace a propagace projektu.

Projekt PRALIT je podpořen grantem z Fondu EHP (podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska).