Oddělení vzácných tisků soustřeďuje nejstarší a nejvzácnější tisky knihovny od 15 stol. až do současnosti. Celkově se jedná o cca 18.500 svazků. Nejstarším tiskem je Pražská bible z roku 1488, najdete zde i cca 1300 tisků ze 16. až 18. stol. Nejpočetněji je zastoupeno 19. století, kde má významné postavení česká obrozenecká literatura. Tématicky pokrývá fond prakticky celé spektrum lidského vědění. K nejvýznamnějším tématickým sbírkám lze počítat kolekci topografik, bibliofilií, teatrálií, legionářských tisků a děl představitelů české avantgardy 20. století.

Čím vším se zabýváme?

  • Zpřístupňujeme knihy badatelům

Od října roku 2012 zajišťujeme výpůjční službu, knihy půjčujeme jen k prezenčnímu studiu. Čtenáři se k nám objednávají a my jim potvrzujeme rezervaci na jimi zvolenou hodinu. Výpůjčním dnem je středa.

  • Pečujeme o optimální uložení fondu

Naše knihy jsou uchovávány v klimatizovaných depozitářích, kde jsou zajištěny optimální klimatické podmínky. Při péči o fond nám v posledních letech výrazně pomáhají granty vypisované Ministerstvem kultury. Část našich knih je poškozená, což se nejvíce projevuje na jejich vazbách. Proto v posledních letech pravidelně žádáme o grant na výrobu ochranných obalů z nekyselé lepenky, které chrání knihy před mechanickým poškozením.

  • Zajišťujeme odkyselování knih

Díky dalšímu grantu zajišťujeme odkyselování knih prostřednictvím speciální technologie. Většina knih vyrobených od poloviny 19. stol. do poloviny 20. stol. používala papír vyrobený ze dřeva, který je kyselý a po čase se začne rozpadat. Knihy jsou hromadně odkyselovány ponořením do speciálního chemického roztoku, čímž se proces degradace papíru velmi zpomalí.

  • Restaurujeme knihy

Součástí našeho oddělení je restaurátorská dílna, která je velmi dobře vybavená. Restaurujeme knihy nejen z oddělení vzácných tisků, ale i z divadelního a hudebního oddělení a oddělení pragensií. Vzhledem k náročnosti tohoto typu umělecké práce restaurujeme pouze tisky, které mají vysokou uměleckou či historickou hodnotu nebo které jsou vzácné svým ojedinělým výskytem. Největší podíl prací připadá na knihy prošlé povodní. Restaurátorka také připravuje knihy určené na výstavy a k digitalizaci

  • Digitalizujeme

Digitalizujeme díla obsahově zajímavá a čtenáři vyhledávaná, pokud to umožňuje autorský zákon. Do tohoto programu jsou zahrnuty i ty vzácné tisky, jejichž nedobrý fyzický stav neumožňuje jejich pravidelné půjčování.

  • Doplňujeme fond prostřednictvím nákupu

Každý rok máme k dispozici určitou částku na nákup knih. Umožňuje nám doplňovat fond podle stanoveného profilu. Doplňujeme jednotlivé tematické kolekce a dokupujeme chybějící svazky u vícesvazkových děl.

  • Pořádáme výstavy a prezentace, spolupracujeme s médii

Pravidelně pořádáme výstavy, a to nejen v prostorách naší knihovny, na nichž představujeme to nejzajímavější z našich sbírek. Výstavy jsou nejčastěji zaměřeny na jubilea významných českých osobností (Dobrovský, Váchal, Mácha, Preissig) nebo vycházejí z tématu roku Městské knihovny v Praze. Téma roku bývá také příležitostí pro naši prezentaci v rámci Muzejní noci.

Na portálových stránkách našeho oddělení pravidelně uveřejňujeme krátké články k výročí významných českých osobností s odkazem na nejzajímavější tituly, které si čtenáři mohou přijít k nám prostudovat. Spolupracujeme s Českým rozhlasem i redakcemi některých českých deníků.