Vybíráme pro vás
9. 3. 2022, WEBREDAKTOR

Bohuslav Balbín je dnes označován jako předchůdce českých buditelů 19. století. Jeho dílo je i po téměř čtyř stech letech živé a inspirativní.Tomáš Dušátko přibližuje Balbínovu pozoruhodnou osobnost.

Bohuslav Ludvík Balbín z Vorličné pocházel z Hradce Králové, kde se 3. prosince 1621 narodil. Královohradecká měšťanská rodina odvozovala svůj původ od rytířského rodu Balbínů z Vorličné, doloženého historicky od 15. století. Tip! Projděte si dílo Bohuslava Balbína v našem katalogu anebo se podívejte na výběr z fondu vzácných tisků na konci článku.

Víra a studium

Balbín již od útlého věku projevoval zájem o četbu a historii. Traduje se například, že již ve svých sedmi letech měl několikrát přečtenou Kroniku českou Václava Hájka z Libočan. Její text ovlivňoval i pozdější Balbínovy názory vyjadřované v jeho dějepisných pracích. Balbínův vztah k víře byl formován již v prostředí katolické pobělohorské rodiny, což se projevilo v jeho vzdělání – od svých deseti let navštěvoval jezuitské školy.

Od samého počátku se orientoval na studium humanitních oborů – klasických jazyků, literatury a filozofie, což ovlivnilo jeho pozdější odborné zaměření. Jak se u studenta tohoto typu školy předpokládalo, v patnácti letech se stal novicem brněnské jezuitské koleje a o dva roky později složil řeholní slib v jezuitském řádu, s nímž spojil celý svůj další život. Bohuslav Balbín pokračoval studiem filozofie na pražském Klementinu. Zde dosáhl bakalářského titulu, poté se věnoval pedagogické činnosti na gymnáziu svatého Klimenta, aby mohl pokračovat studiem teologie.

Strážce českého jazyka a kultury

V moderní době je Bohuslav Balbín vnímán zejména jako precizní autor historických, politických a jazykovědných děl i životopisů svatých. I když všechna svá díla napsal latinsky, uvědomoval si význam českého jazyka, vymezoval se proti rekatolizaci a germanizaci.

Nic nemůže být vzdálenější od skutečnosti než vžitá historická představa Balbína jako typického katolického kněze pobělohorské doby, snažícího se o germanizaci obyvatel a potírání českého živlu. V Balbínově osobnosti máme naopak co do činění s nesmírně vzdělaným mužem, skutečným vlastencem a strážcem českého jazyka a kultury.

Rozmanitosti z historie a rozprava na obranu

Je-li v současné době Balbín vnímán zejména jako dějepisec, je to především díky jeho nedokončenému dílu Rozmanitosti z historie Království českého (Miscellanea historica regni Bohemiae) . Z rozsáhlého historicko-vlastivědného díla, rozvrženého autorem na tři části po deseti knihách vyšly pouze první dvě části.

Dokončený text Miscellaneí je věnován dějinám českých zemí, jejich topografii, místopisu, náboženství, kultuře a literatuře i genealogii šlechtických rodů. Balbín ve svém textu vychází z Hájkovy historicky nevěrohodné Kroniky české, kterou velmi uznával a považoval ji za stěžejní dílo věnované dějinám českých zemí. Součástí díla je i v pozdější době samostatně vydaná práce o českých kulturních dějinách Bohemia docta.

Balbínovy názory na význam češtiny jako národního jazyka shrnuje zřejmě jeho nejvýznamnější dílo Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého. Tento spis, napsaný na popud Balbínova přítele Tomáše Pešiny z Čechorodu, byl ve své době zakázáný kvůli protivládním názorům a „nepřístojnému vlastenectví“.

Odkaz

Významnou součástí literárního odkazu Bohuslava Balbína jsou jeho texty, věnované víře a náboženství, zejména pak církevním dějinám, životům svatých a popisu vybraných mariánských poutních míst na území Českého království. Zde je třeba připomenout jeho životopis Jana Nepomuckého, který sehrál významnou roli v upevnění svatojanského kultu.

Bohuslav Balbín byl autorem nesmírně pilným a plodným. Psaní se věnoval až do roku 1687, kdy mu v další práci zabránily zdravotní problémy. Krátce ještě využíval služeb písaře, kterému texty diktoval. Zemřel krátce před svými sedmašedesátými narozeninami 29. listopadu 1688 v Praze a byl pohřben v kryptě kostela svatého Salvátora v areálu Klementina. Význam Balbínova literárního odkazu dokázala plně zhodnotit a ocenit až moderní doba.

­­Tomáš Dušátko, Oddělení vzácných tisků

Bohuslav Balbín ve fondu Vzácných tisků