E-knihy
5. 12. 2023, WEBREDAKTOR

Bohatý výběr světové i české poezie. Vybrali jsme básnické sbírky, které jsou tajemné, a dobře ladí se zimní atmosférou, plnou náznaků a očekávání.

Tip! Všechny tematické e-knihy můžete stahovat v katalogu nebo si prostudujte náš výběr níže.

Petr Borkovec: Za oslicemi
Za oslicemi
jsem si sed a seděl pod hvězdou
dokud ve městě nezhasli
pastýři stáli nad rybami
nelovili a nepásli
Prostírání do tichého (1990)

Borkovec, Petr: Ochoz

Třetí sbírka veršů českého básníka, za níž se mu roku 1995 dostalo uznání v podobě udělení prestižní Ceny Jiřího Ortena.

Ve sbírce Petra Borkovce tvoří dominantní prvek niterná a soustředěná práce s jazykem, v níž je patrná snaha zachytit stav vlastního vnitřního světa. Verše prozrazují autorovo zaujetí podat tato sdělení se smyslem pro hlubokou imaginaci, která ovšem někdy ústí k symbolickým, významově složitým znakům. V rytmizovaných variacích se autor již představuje jako osobitý básník, který rovněž vypjatou, mnohdy až drásavou poetikou ohledává či pozoruje události, situace a předměty jak ve svém okolí, tak i v intimním prostoru, který obývá.

PROHLÍŽEJTE ONLINE

Kremlička, Vít: Země Noc

Svazek obsahuje verše a krátké prozaické texty významného českého básníka Víta Kremličky, které vznikaly a byly napsány v letech 2002–2004.

Kremličkův nový soubor je rozdělen do čtyř oddílů, v nichž podstatnou úlohu hraje jeho specifická poetika. Autor umí napsat své texty s mimořádně osobitou licencí: zároveň tak svěřuje důležité místo nadsázce či poměrně bizarnímu ději, který je záměrně rozveden do téměř burleskních zápletek. I když v první části volí autor přece jen poněkud závažnější témata (jedna báseň je dokonce věnována památce historika a publicisty Záviše Kalandry), na dalších stránkách nezadržitelně směřuje k mnohem volnějším námětům i stylistickým variacím. Druhá kapitola proto má poněkud nevázaný, lehce erotický obsah, ve třetí pak autor představuje v několika příhodách komisaře Šídla, jenž cestuje za svými případy do Číny, Tibetu, Kurdistánu nebo dokonce i do vesmíru. Samotný závěr pak umožňuje autorovi, aby se břitkým, až „havlíčkovským“ jazykem zamyslel nad současnou situací na Kubě.

STÁHNĚTE SI

Murrer, Ewald: Situace

Sbírka je rozdělena do čtyř oddílů: Únava a snění, Spánek a sen, Usnutí a probuzení, Sny a skutečnost. V názvech všech těchto oddílů se vyskytuje slovo sen.

Opar snu, jako lehký závoj, který vše přikrývá, aby smazal ostré hrany a znejasnil souvztažnosti, nás doprovází po celou dobu čtení. Murrer není autorem rozsáhlých skladeb, ale drobných lyrických útvarů, v jejichž prostoru je nucen k co nejúspornějšímu a zároveň k co nejpřesnějšímu jazykovému vyjádření. V tomto cyklu, tak jako v celé sbírce, vstupují do vzájemných vztahů sen a skutečnost, nebo chcete-li: možné a neskutečné. Ale konflikt mezi oběma těmito póly zastoupenými jednotlivými mluvčími dialogu, nevede ke kontrastu, jeho výsledkem je sloučení obou pólů. Snové vidění umožňuje Murrerovi zastavit běh básně v jednom jediném okamžiku a nechat tak vše ustrnout v bodě, ve kterém je obraz nejživější a nejpřitažlivější. A to proto, že jeho tajemství zůstává nedopovězeno a neodhaleno

STÁHNĚTE SI

Opolský, Jan: Čtení z hvězd a obelisků

Předposlední autorova básnická sbírka reflektuje „v novoromantickém duchu místo člověka v kosmickém řádu.

Básnická řeč Jana Opolského se na sklonku jeho života vyznačovala tíhnutím ke smutku i ke všeobjímajícímu klidu, jenž jakoby vycházel z pohybu hvězd, z neprobádaného prostoru nad člověkem. V nočních hodinách vnímal básník tuto atmosféru velmi intenzivně, spatřoval v ní magická znamení, jež se často projektovala do jeho snů. Bylo v nich i mnoho tísně, objevovaly se tu předtuchy definitivního konce, metafory zhouby a zbytečného usilování, prázdnoty i beznaděje: Povstal vír ovadlých černých kytic, / noc je tak lačna, z prázdnoty veškeren vesmír sytíc.

STÁHNĚTE SI

Neruda, Jan: Písně kosmické

Klasická básnická sbírka Jana Nerudy, která byla poprvé publikovaná v roce 1878.

V téměř čtyřiceti básních se Jan Neruda zamýšlí nad vývojem lidské civilizace, která mílovými kroky spěje k detailnímu a dokonalejšímu poznání přírodních zákonitostí. Člověk tak dostává jedinečnou možnost, aby pozvedl v duchu nových objevů a poznatků svou osobnost, aby se obrazně řečeno vznesl až vzhůru k nebesům, byť svou přirozenou podstatou musí být pevně spjatý se zemí. Do sbírky jsou zakomponovány i Nerudovy tehdejší vědomosti o vesmírném světě, které svědčí o jeho hlubokém zájmu o kosmické výzkumy. Tento vzdálený svět ovšem básník pozoruje s lidským citem a porozuměním, do nichž navíc vkládá i vlastenecké motivy.

STÁHNĚTE SI

Hruška, Petr: Darmata

Pátá sbírka významného českého básníka obsahuje verše, v nichž autor reflektuje postřehy a prožitky přibližně z pěti let každodenního života.

Titul Hruškova opusu „darmata“ lze chápat jako miniaturní „dramata o marnosti“ a název této sbírky je pak symbiózou obou těchto slov. Hruška důsledně vychází z reálných událostí a prožitků, které se staly, ze světa, jenž je mu důvěrně známý. Opět se tu proto objevují ostravské kulisy, ponejvíce v podobě zaplivaných paneláků. Rozhlížet se v tomto prostředí je pro autora impulsem k smutnému přesvědčení, že pominula doba nadějí a následovat může pouze čas apatie a znechucení. Od úvodní básně rozehrává Hruška mozaiku mnohdy až hrůzyplných obrazů, v nichž je veškerá kladná aktivita potlačena a v dramatické zkratce působí zcela zbytečně a nadarmo. Zároveň bohatým metaforickým jazykem přináší i výpověď, do níž se pokouší zařadit určité bilanční prvky a hodnocení. I to je ovšem ponejvíce charakterizováno smutným a bolestným tónem, v němž převládají pochybnosti a nejistoty.

STÁHNĚTE SI

Děžinský, Milan: Slovník noci

Svazek obsahuje třetí autorovu básnickou sbírku, která byla napsána v letech 1998–2002.

Stejně jako ve svých předcházejícících pracích, i zde zůstává Děžinský věrný svým stylistickým a výrazovým prostředkům. Znamená to, že pro něho není podstatné uchopení tématu, ale převažuje tu snaha upozornit pomocí obrazných jazykových variací na některé temné stránky lidské duše či života vůbec. I z tohoto důvodu se autor často snaží používat symboliku deště nebo měsíčního svitu, která se však pohybuje v jakési nadosobní rovině. Do této polohy se zároveň promítá i drtivá většina autorových básní: Děžinský záměrně neprojevuje žádnou snahu zprostředkovat živý kontakt s určitou událostí nebo s citovým okamžikem. Jeho prvotním úmyslem je naopak posunout jakýkoli epický náznak do pozice obyčejného konstatování, které však (díky úporné práci se slovem) občas proniká pod povrch dějů i lidských vztahů.

STÁHNĚTE SI

Wernisch, Ivan: Zimohrádek

E-kniha obsahuje a znovu představuje legendární básnickou sbírku Ivana Wernische, poprvé vydanou roku 1965.

Touto svou třetí sbírkou, vydanou v polovině šedesátých let minulého století, Wernisch doslova šokoval jak odbornou, tak i čtenářskou veřejnost. Poprvé totiž uplatnil ve svém opusu takové tvůrčí postupy a metody, které pak dále rozvíjel ve své následující tvorbě. Autor zde totiž představil svůj vyhraněný smysl pro využití grotesky a fantazie, který je navíc umocněn bohatou škálou představ i snovými variacemi. Vždyť samotný „zimohrádek“ lze považovat za sen, v němž se promítají nejen obrazy z reálného života, ale například i portréty zemí, které ještě nikdo nespatřil. Wernisch se tu naplno projevil jako průkopník jakési bizarní lyriky, v níž dává důraz na opojení širokou obrazností a neskrývá ani živelnou radost z objevování nových, neskutečných světů.

STÁHNĚTE SI

Achmatova, Anna: Půlnoční zrcadla

Výbor z poezie vynikající ruské básnířky, spoluzakladatelky literárního směru akméismus, jenž se vymezoval vůči symbolismu a vyžadoval zřetelné básnické pojmenování.

Anna Achmatovová se do dějin nejen ruské, ale i světové poezie zapsala především křehkými milostnými a intimními reflexemi. Dokázala ale také napsat verše se silným vlasteneckým prožitkem, které ovšem ke konci jejího života zcela měnily svůj tón a třebaže opatrně, přesto se zřetelným akcentem se kriticky vyjadřovaly ke stalinistickému režimu. Svět dostával barvu nehybné šedi a hradba mraků jakoby zvěstovala příchod konce: Zas podzim jako hordy Tamerlána / valí se němým starým Arbatem / a za nádražím v mraky zachumlána / prokřehlá cesta leží pod blátem. / Konec je blízký. Ztichá vášeň lichá. / Svět znehybněl jak v rakvi nebožtík. / Biblickým stářím odevšad to dýchá / a v šeru hořkne getsemanský vzlyk.

STÁHNĚTE SI

Topinka, Miloslav: Trhlina

Sbírka výrazného českého básníka a esejisty, jejíž důležitou součástí je výtvarná doprovodná složka, je básnickým pásmem, které se pokouší charakterizovat proměny a rozpory lidské existence.

Trhlina je jedním ze základních pojmů v díle Miloslava Topinky, jímž se pokouší metaforicky vysvětlit, jak moderní člověk může ze svého pevně ohraničeného soukromého prostoru vstoupit do jiného vesmíru. Do zóny, v níž není nic dáno, v níž se prolínají různá nebezpečí a kde lidský jedinec poznává místo uspokojení jen prázdnotu a vyprahlost. Trhlina ale představuje i obraz zdevastovaného světa, nezahojitelný tunel do pláště planety, nezacelitelnou průrvu. Je symbolem nejistot a pochybností, citové absence či otupělosti, které náhle vtrhnou do života. Tyto nedostatky básník v žádném případě neodstraňuje, naopak onu mezeru záměrně rozšiřuje. Rozevření těchto emocionálních, globálních či existenciálních „černých děr“ podtrhuje Topinka i specifickou výtvarnou kompozicí.

STÁHNĚTE SI

Campana, Dino: Šílený Orfeus

Výbor z poezie italského „prokletého“ básníka Dina Campany, jehož dílo se dočkalo společenského uznání a literárního věhlasu až několik desítek let po jeho smrti.

Rozsáhlý výbor z Campanova díla obsahuje téměř celou jeho jedinou knihu poezie „Orfické písně“ a navíc i ukázky z tvorby, nalezené v básníkově pozůstalosti. Campana patřil mezi autory, kteří se pokoušeli definovat postavení člověka v prudce se rozvíjející moderní společnosti, která mířila do budoucnosti překotným tempem, podobajícímu se v některých okamžicích nespoutaným a neovladatelným přírodním katastrofám. Tento pocit ještě více umocňoval básníkův vnitřní nepokoj, postupně se měnil až v bolestnou touhu nezůstávat na jednom místě, toulat po kopcích a horách, hledat místo, kde by našel ticho a klid, v němž by tvořil a psal. Byl to trýznivý útěk od lidské společnosti, který si vyžádal tragickou daň. Ale zároveň i krok k objasnění role lidského osudu v porovnání s dávnou orfickou legendou, jehož zpodobnění dodnes udivuje hlubokou imaginací a až vizionářskými představami

STÁHNĚTE SI

Jak stáhnout e-knihu

E-knihy vybírejte na stránce e-knihovna.cz

  • Najdete na ní TOP žánrové a tematické výběry (detektivky, cestopisy,dramata aj.).
  • Přehled všech dostupných e-knih se otevře po kliknutí na odkaz E-KNIHY (zcela dole) či VÍCE (na stejném řádku zcela vpravo).
  • Při výběru vám může pomoci filtr UPŘESNIT HLEDÁNÍ.
  • Podrobnosti o vybraném titulu naleznete po kliknutí na obálku knihy.
  • Kliknutím na tlačítko ZÍSKAT u vybraného titulu zobrazíte nabídku formátů ke stažení nebo k prohlížení online.
  • Zvolte vhodný formát pro vaše zařízení: PDF na monitory, EPUB pro čtečky, tablety a telefony, PRC pro čtečky Kindle.