Vybíráme
27. 3. 2024, WEBREDAKTOR

Výběr knih Franze Kafky i publikací o něm, které by neměl minout nikdo, kdo chce vstoupit do díla i života pražského spisovatele.

Náš výběr tvoří několik Kafkových důležitých knižních počinů, kterými je možné začít a poznat jeho svět i autorské vidění. Najdete tu také několik čtivých „knih o Kafkovi“, kterým vévodí třísvazkový životopis Rainera Stacha. Nezapomínáme také na Kafku komiksového. Inspirovat se samozřejmě mohou i ti, kteří už mají Kafku „načteného“.


Felice Bauerová a Franz Kafka, Wikimedia Commons

Pocit, který tušíme v pozadí Kafkova uměleckého díla – je pocit neuchopitelnosti věcí. Nejsou tím, čím se jeví, nastavují pohledu vždy jen jednu tvář, tu neúplnou, tu klamnou. Tam vzadu, na druhé straně, jsou jiné, tam číhá překvapení. A protože je tomu tak, i vztahy a spojitosti mezi věcmi nezbytně zůstávají utajeny, princip jejich vzájemné vazby, jejich souladu a kontinuity, je nezjevný. Síla Kafkovy epiky je v tom, že s tímto stavem počítá, že ho přijímá jako přirozený. Že se situacím, jež za tohoto stavu vznikají, nikterak nediví a postavám dává v nejabsurdnějších „proměnách“ jednat podle každodenní logiky. Hrdinové čelí fantastickým nečekanostem tak jako by to byly příhody zcela všední.

Emanuel Frynta – Praha – domovské město Franze Kafky

Knihy Franze Kafky

Leopardi v chrámu

Soubor krátkých hutných textů z Kafkových poznámek, deníků, korespondence i literárního díla.

S úmyslem vytvořit „okénko do velkého díla“ autora často citovaného, ale zřídka doopravdy čteného, vytvořili editoři tuto antologii Kafkových krátkých textů, v nichž se výrazně projevuje jeho formulační schopnost, obraznost i svébytná reflexe sebe sama i světa kolem. Zdrojem jim byly především Kafkovy aforistické Siřemské zápisky, ale i sešity poznámek, dopisy a v menší míře i texty literární.

PŮJČTE SI

Popis jednoho zápasu

Z pozůstalosti zrekonstruovaná nedokončená novela vznikla podle svědectví Maxe Broda v roce 1902/3 a je tak nejranějším dílem Franze Kafky.

Novela o setkání dvou protagonistů na pražském Petříně je předznamenáním stálého tématu Kafkových budoucích děl – hledání smyslu lidské existence a nesnadný proces začlenění jednotlivce do společnosti. V tomto vydání, v překladu a s doslovem Jiřího Stromšíka, vycházejí dvě verze Popisu jednoho zápasu.

PŮJČTE SI

Deníky 1909–1912

Kniha uvádí Kafkovy deníky z let 1909–1912 poprvé v českém překladu.

Překlad vychází z kritického německého vydání z r. 1900. Svazek důsledně zachovává osobní, fragmentární a náznakový způsob podání, dodržuje autorův řád a vše, co spoluvytváří intimní charakter těchto deníků.

PŮJČTE SI

Dopisy Felici

Kompletní vydání českého překladu dopisů Kafkově snoubence Felici Bauerové je doplněno i korespondencí s jejich společnou přítelkyní Gretou Blochovou.

Korespondence mapuje Kafkův citový a umělecký život v letech 1912–1917. Několikrát přerušený rozporuplný vztah byl pro Kafkovu tvorbu zpočátku velice příznivý – inspirován častými konflikty píše v té době Proces a řadu svých nejznámějších povídek. Adresátkám se v dopisech svěřuje se svými nejniternějšími pocity a postřehy, korespondence mu nahrazuje jeho pověstné deníky, které jinak velmi pečlivě vedl. Kniha je opatřena rozsáhlým doplňkovým aparátem.

PŮJČTE SI

Proměna

Další vydání slavné Kafkovy existenciální povídky, v níž se hlavní hrdina, odcizený sám sobě a smyslu svého života, proměnil v odporného brouka, je provázeno charakteristickými ilustracemi významného argentinského výtvarníka.

Mladý muž se jednoho dne probouzí s podobou brouka. Jeho rodičům a sestře lidská podoba zůstala, niterného lidství se jim však dostává méně, než by si sami přáli. Smíření se synem, jemuž nikdo z nich nerozumí, neboť nedokáže komunikovat na jim srozumitelné platformě, přichází až s jeho smrtí. S ní se dostaví vykoupení, ale snad i trocha prozření. Syrové podobenství o povrchnosti řečí a citů, snadno vztažitelné nejen na rodinu, ale prakticky na jakoukoliv společnost. Vydání je doplněno sugestivními ilustracemi výrazného argentinského grafika Luise Scafatiho.

PŮJČTE SI

Zámek

Románový fragment je složitou a čtenářsky náročnou historií zeměměřiče K., který přichází do vesnice ovládané ze záhadného zámku.

Do zámku se hrdina snaží za každou cenu proniknout a odhalit jeho tajemství. Zde zachytil Kafka pocit ze své nejosobnější životní situace a vylíčil stav, který sám charakterizoval jako „pomezní kraj mezi samotou a společenstvím“. Dílo lze chápat jako naléhavé varování před odlidštěným světem a před člověkem, postrádajícím vědomí základních lidských hodnot.

PŮJČTE SI

Knihy o Kafkovi

Stach, Reiner: Kafka (3 knihy)

Obsáhlý životopis Franze Kafky, jednoho z nejvlivnějších německy píšících spisovatelů počátku 20. století.

Monumentální trojdílný Kafkův životopis napsaný německým literárním historikem Reinerem Stachem je rozsahem, komplexností i významem zcela jedinečné dílo, považované v zahraničí za milník biografické literatury. Autor na něm pracoval celých osmnáct let, Kafku a jeho dílo prozkoumal v širokých dobových, společenských a literárních souvislostech. Přesto jeho dílo není určeno úzkému okruhu „kafkologů“. Naopak, Stachův styl je barvitý, živý a čtivý: jako byste četli strhující, napínavý román.

PŮJČTE SI

Frynta, Emanuel: Praha – domovské město Franze Kafky

Studie seznamuje s Prahou Kafkových let. Kompozice, složená z Kafkových textů a Fryntových komentářů, obsahuje pražské reálie a fotografie.

Tato kniha chce umožnit procházku Prahou Kafkových let, procházku neuskutečnitelnou už jinak než ve vzpomínce a v imaginaci, setkání s reáliemi, jež nám umožní lépe porozumět závažným faktům jeho biografie i tvorby. Fotografie Jan Lukas.

PŮJČTE SI

Zimmermann, Hans Dieter: Jak porozumět Kafkovi

Kniha jednoho z předních německých propagátorů české literatury, která pojednává o díle i životě Franze Kafky.

Německý germanista rozebírá jednotlivé texty Franze Kafky, vybírá zásadní pasáže, na nichž ukazuje své interpretační postupy. Dílo dává do kontextu doby v němž vzniklo, včetně jeho nesporného vhledu do trudné budoucnosti lidstva 20. století.

PŮJČTE SI

Canetti, Elias: Druhý proces

Světoznámý romanopisec, dramatik a esejista, nositel Nobelovy ceny, líčí ve svém eseji pětiletý vztah F. Kafky k Felici Bauerové.

Na pozadí slavného románu, v němž Kafka umělecky vyjádřil pocit odcizení a absurditu osamělého jedince uprostřed silné společnosti, Canetti „vykládá“ Kafkovy dopisy jeho snoubence F. Bauerové. Canetti sleduje počátek i tragický konec Kafkova zasnoubení, jeho váhání, horečnaté dopisy, které docházejí Felici několikrát za den. Felicin nápadník neustále střídá snahu o sblížení a odstup, jednou větou žádá Felici o ruku a druhou ji před sebou jako manželem varuje. Sám navrhuje schůzky, aby je záhy mohl rušit, telegraficky ohlašuje dopis, který pošle za tři dny.

PŮJČTE SI

Kumpfmüller, Michael: Nádhera života

Román současného německého prozaika zachycuje milostnou epizodu z posledního životního období spisovatele Franze Kafky.

V červenci 1923 odjíždí nemocný Franz Kafka do baltského lázeňského střediska, aby zde zlepšil nepříliš dobrou tělesnou kondici a zároveň i navštívil své sestry a jejich děti, které zde jsou na letním pobytu. Na tomto místě se rovněž nachází i prázdninový tábor Židovského národního domova z Berlína, jemuž se stará o stravu pětadvacetiletá kuchařka Dora Diamantová. Mezi Kafkou a touto prostou ženou se vytvoří silný citový vztah, který vlastně trvá až do konce Kafkova života.

PŮJČTE SI

Kafka v komiksu

Mairowitz, David Zane: Zámek

Komiksová adaptace slavného a nedokončeného románu Franze Kafky.

Nedokončený příběh, který je neustále různými způsoby interpretován a chápán, vypráví o zeměměřiči K., který je povolán do vesnice. Zde ovšem naráží na překážky, skládající se ze spletité sítě byrokratických příkazů přicházejících ze zvláštně tajemného a odosobněného zámku, stejně jako z podivných mezilidských vztahů panujících ve vesnici.

PŮJČTE SI

Kuper, Peter: Proměna

Komiksová verze slavné povídky o odcizení, symbolizovaném proměnou člověka v ohavného brouka.

Výtvarně zdařilý počin zpřístupňuje Kafku širokému okruhu čtenářů při zachování podstaty řečeného a zdůraznění sugestivně mrazivé atmosféry. Mladý muž se jednoho dne probouzí s podobou brouka. Jeho rodičům a sestře lidská podoba zůstala, niterného lidství se jim však dostává méně, než by si sami přáli. Smíření se synem, jemuž nerozumí, neboť nedokáže komunikovat na jim srozumitelné platformě, přichází až s jeho smrtí. S ní se dostaví vykoupení, ale snad i trocha prozření. Syrové podobenství o povrchnosti řečí a citů, snadno vztažitelné nejen na rodinu, ale prakticky na jakoukoliv společnost.

PŮJČTE SI

Mohlo by vás zajímat