Pro osoby s mentálním znevýhodněním

 • APLA (http://www.praha.apla.cz/) – Asociace pomáhající lidem s autismem
 • Autistik (http://www.autistik.cz/) – Ochrana práv občanů s autismem a jejich rodin, napomáhání realizace práva na vzdělání a výchovu takto postižených,Vytváření podmínek pro snazší integraci postižených do společnosti
 • Česká Alzheimerovská společnost (http://www.alzheimer.cz/) – Podporuje pacienty postižené syndromem demence.
 • ČSMPS (http://www.uzps.cz) – Český svaz mentálně postižených sportovců
 • Denní stacionář AKORD (http://www.dsakord.cz/) – nestátní nezisková organizace působící ve prospěch rodin s dětmi se zdravotním postižením
 • Dětské centrum Paprsek (http://www.dcpaprsek.org/) – Dětské centrum pro děti s tělesným handicapem
 • Domov Dana (http://www.domovdana.cz/) – Domov Dana poskytuje komplexní sociální služby pro dospělé ženy s mentálním postižením v celoročním nepřetržitém cyklu
 • Dyscentrum (www.dyscentrum.org) – dobrovolné nezávislé sdružení občanů a právnických osob, kterých se jakýmkoli způsobem dotýká problematika specifických vývojových poruch učení a chování. Ve své činnosti vychází z mnohaletých zkušeností s jejich řešením na území České republiky a zároveň navazuje na osvědčené zahraniční modely.
 • Integrační centrum Zahrada (http://www.iczahrada.cz/) – denní stacionář pro děti s kombinovaným postižením
 • Máme otevřeno (http://www.mameotevreno.cz/html/) – podpora osob s mentálním postižením a autismem; provozování vlastní kavárny Vesmírna
 • OSA (http://www.samostatnost.cz/index.php) – podpora samostatnosti, snaha umožnit lidem s mentálním postižením, kteří využívají naši službu, žít životem jako jejich vrstevníci
 • Parity (http://www.parity.cz/) – Pomáhá handicapovaným osobám, osobám s dětskou mozkovou obrnou, dětem z dětských domovů, ústavů a mentálně postiženým
 • Pohoda (http://www.pohoda-help.cz/) – poskytováním sociálních služeb podporuje normální, důstojný a plnohodnotný život občanů s mentálním a kombinovaným postižením, případně organickým postižením mozku v místní komunitě. Jde o služby, které maximálně posilují jejich soběstačnost a vlastní kompetence a respektují jejich osobnost, názory a individuální potřeby.
 • Portus (http://www.portus.cz/) – Cílem sdružení je: vytváření plnohodnotného životního prostoru pro lidi s mentálním či jiným postižením
 • Raná péče Stodůlky (http://www.rana-pece.cz/) – denní zařízení sociální, speciálně pedagogické a zdravotní péče o děti a mládež s kombinovaným postižením
 • Ruka pro život (http://www.rukaprozivot.cz/) – Podporuje osoby s mentálním postižením. Sdružuje rodičů, rodinné příslušníky i odborníky za účelem zajištění a prohloubení péče o postižené osoby.
 • SIMP (http://www.simp.cz/) – Pomáhá při uplatnění na trhu práce několika cílovým skupinám (lidé s handicapem, lidé dlouhodobě pečující o osobu blízkou, jinak znevýhodněné skupiny na trhu práce), kterým nabízí komplexní systém podpory pro úspěšný vstup do zaměstnání
 • SPMPCR (http://www.spmpcr.cz/) – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice pomáhá osobám mentálně postiženým, včetně postižených kombinovanými vadami, a jejich rodinám.
 • Společnost Divre (http://www.dicre.ic.cz/) – Zajišťuje rekondiční pobyty pro mentálně postižené členy našeho sdružení, pořádáme kulturní a sportovní akce, soutěže i nejrůznější výlety pro osoby s mentálním postižením
 • Společnost Parkinson (http://www.parkinson-cz.net/forum3/) Snaha o zlepšování kvality života nemocných a jejich rodin.
 • Stacionář pro děti s kombinovaným postižením (http://www.cb.cz/…3/stacionar/) – poskytují denní odbornou péči lidem s autistickým spektrem postižení, s mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením
 • Strom (http://strom.kbx.cz/) – Posláním občanského sdružení Strom je napomáhat realizaci práva na vzdělání a výchovu dětí s postižením a vytvářet podmínky pro integraci těchto dětí do společnosti.
 • Středisko Ratolest (http://www.ratolest.wz.cz/) – poskytuje služby dětem a mladým lidem s mentálním a kombinovaným postižením
 • Středisko Zvonek (http://diakonie-zvonek.cz/) – poskytuje komplexní výchovně vzdělávací a sociálně zdravotní péči dětem s mentálním a kombinovaným postižením.
 • Země lidí (http://www.zemelidi.cz/?…) – Organizace zaměřená na podporu volnočasových aktivit znevýhodněných dětí a mládeže. Podporuje konkrétní klienty a jejich aktivity, pomáhá s nákupem pomůcek a hrazením potřebných služeb.