Pro osoby se zrakovým znevýhodněním

 • Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR (www.asociacerodicu.estranky.cz/) – Sdružuje a podporuje rodiny s dětmi se zrakovým postižením.
 • Ave (http://nevidomi-krestane.webnode.cz) – Křesťanské sdružení zrakově postižených a jejich příznivců se otevírá všem, kdo chtějí společně objevovat a rozvíjet křesťanské duchovní hodnoty – kdo usilují o svůj vlastní duchovní růst a o vzájemné sdílení životních radostí, kdo potřebují posilu, případně také pomoc v nejrůznějších obtížích – nejen v duchovní, ale i v sociální oblasti.
 • Barilcom (www.brailcom.cz/index) – Hlavní činností společnosti je pomoc nevidomým a slabozrakým v oblasti zpřístupnění informačních technologií.
 • Dědina (www.dedina.cz) – Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina umožňuje nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem absolvovat intenzivní kurzy v programu sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen a pracovní rehabilitace, na které navazuje rekvalifikace s následným pracovním uplatněním.
 • Klub přátel červenobílé hole (www.klubpratel.wz.cz) – Organizace poskytují poradenství a podporující kulturních aktivity a tvořivost osob znevýhodněných hluchoslepotou.
 • Klub učitelů hudby se zrakovým postižením při SONS (http://kuh.braillnet.cz/) – Dobrovolné profesní sdružení, jehož náplní je všestranná podpora učitelů hudby při jejich práci, hájení jejich práv a zájmů a zvyšování konkurenceschopnosti na trhu práce.
 • KTN (www.ktn.cz/index) – Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana jejímž posláním je zpřístupňovat nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům informace i umělecké hodnoty, a to prostřednictvím Braillova slepeckého písma, zvukových záznamů, reliéfní grafiky a digitálních textů.
 • LORM (www.lorm.cz/…ktuality.php) – Společnost pro hluchoslepé sdružuje hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou z řad odborné i laické veřejnosti.
 • Mluvící kniha (www.mluvicikniha.cz/) – Občanské sdružení, které vyrábí audioknihy a záznamy divadelních her pro zrakově znevýhodněné občany ČR.
 • Okamžik (www.okamzik.cz) – Posláním občanského sdružení je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, vzdělávacích, kulturních a osvětových aktivit
 • Pod křídlem noci (www.podkridlemnoci.cz) – Unikátní restaurace disponující tmavou částí, kde hosty v naprosté tmě obsluhují nevidomí zaměstnanci.
 • SONS (www.sons.cz) – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR sdružuje a hájí zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a nabízí konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Poskytuje informace, rady, zácvik, odstraňuje bariéry, hledá zaměstnání, cvičí vodící psy, provozuje kluby – prostě učí žít ve tmě. Spolu s obecně prospěšnými společnostmi, které vybudovali a které jejich nabídku rozšiřují o další služby, pracuje na celém území ČR pro všechny, kdo je potřebují.
 • Spektra (www.spektravox.cz/cs/zrakove-vady) – Kompenzační pomůcky pro zrakově handicapované zahrnující nejen PC techniku, ale i pomůcky pracující s bodovým písmem, elektronické zápisníky, speciální mobilní telefony i hmatové (případně zvukové) hry a jiné.
 • Společnost pro ranou péči (http://ranapece.cz/) – Nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením.
 • Sředisko pro zrakově postižené (http://szp.diakoniecce.cz/) – Diakonie ČCE; Posláním Střediska je sociální a pastorační služba pro osoby se zrakovým postižením.
 • Studio světélko (www.studiosvetelko.cz/) – Masážní studio zaměstnávající nevidomé a slabozraké maséry
 • Timšel (www.volny.cz/timsel/) – Podporuje rehabilitační programy poskytované Institutem rehabilitace zrakově postižených Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (především získáváním finančních i materiálových zdrojů)
 • Tyfloservis (www.tyfloservis.cz/) – Obecně prospěšná společnost nabízející podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Působí též na společnost, aby dokázala k jejich samostatnosti přispívat a pomohla tam, kde je to třeba.
 • TyfloCentrum Praha (www.tyflocentrum.cz/praha/index.php) – Specializované centrum služeb pro nevidomé a slabozraké občany Prahy a Středočeského kraje. Základním cílem je podporovat těžce zrakově postižené lidi v plné integraci do společnosti, zejména poskytováním příležitostí vedoucích k jejich osobnímu rozvoji a větší míře seberealizace.
 • Tyfloturistický oddíl (www.tyfloturistak.info/) – Organizují aktivity pro děti se zrakovým postižením, pořádají výlety a letní tábory.
 • Verva (http://divadloverva.cz/) – Amatérský divadelní soubor Centra pro zdravotně postižené v Praze.
 • Viděno hmatem (http://videnohmatem.braillnet.cz/) – Hlavním smyslem sdružení je pomáhat při překonávání bariér souvisejících se zrakovým či kombinovaným postižením studentů školy.
 • Vokal klub (http://vokalklub.braillnet.cz/) – Pěvecký sbor nevidomých při SONS